Derya Köse Kişisel Blog
Ekim 20th, 2006 at 5:17 am
Posted by deryakose in Kerbela
Ekim 17th, 2006 at 12:57 am
Posted by deryakose in Kerbela

1-“Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sevsin.”

2-Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyin’in elinden tutarak şöyle buyurdular:

“Ey cemaat! Bu Hüseyin bin Ali’dir; O’nu tanıyın; canım elinde olan Allah’a ant olsun ki Hüseyin cennettedir, O’nu sevenler de cennettedir, O’nu sevenleri sevenler de cennettedir.”

 

3-“Kim cennet gençlerinin efendisine bakmak istiyorsa, Hüseyin bin Ali’ye baksın.”

4-“Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Hüseyin’i seveni Allah sever.”

5-Kim, gök ehli için  yeryüzü ehlinin en sevilenine bakmak istiyorsa, Hüseyin’e baksın.”

6-“Hüseyin bendendir; o benim oğlum ve evladımdır, kardeşinden sonra insanların en üstünüdür; o Müslümanların İmamı, müminlerin mevlası, âlemlerin Rabbi’nin halifesidir; yardım dileyenlerin yardımına koşan, sığınak arayanların sığınağı ve Allah’ın yarattıklarına olan hüccetidir; o, cennet gençlerinin efendisi ve ümmetin babıdır (kapısıdır); onun emri benim emrimdir; ona itaat bana itaattir; ona uyan bendendir; ona isyan eden benden değildir.”

 

7-“Bir gün Peygamber (s.a.a), Hüseyin (a.s)’ı kucağına oturtarak şöyle buyurdu: “Hüseyin’in şehadeti üzre müminlerin kalbinde bir aşk vardır, o aşk asla soğumaz.”

Sonra buyurdular ki: “Babam, her gözyaşının maktulü olana (Hüseyin’e) feda olsun.”

Ey Resulullah’ın torunu, her gözyaşın maktulü nedir? Dediklerinde; “Onu anan her mümin, mutlaka ağlar” buyurdular.

8-Bera Bin Azib diyor ki: Resulullah’ı (s.a.a) Hüseyin’i (sırtında) taşırken gördüm, şöyle buyurmaktaydı: ‘’Allah’ım! Ben onu seviyorum sen de sev.’’ 

9- Hasan ve Hüseyin Cennet Gençlerinin efendileridirler. Babaları ise onlardan daha üstündür.

10- Hasan ve Hüseyin Cennet Gençlerinin efendileridirler.

11- Celaleddin Siyutî, İbrahim ve Zeyd ibn-i Ziyad’dan nakletmiştir ki: “Gökyüzü yalnız Hz. Yahya peygamber (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s) için ağladı. Ağlaması ise onda bulunan kırmızılıktır. Hz. Yahya (a.s) öldürüldüğünde, gökyüzü kırmızılaştı ve gökten kan damladı; Hz. Hüseyin (a.s) de öldürüldüğünde, gökyüzü kırmızılaştı.”

12- İmam Cafer ibn-i Muhammed (a.s):

“Hz. Hüseyin’in (a.s) kabri etrafında dört bin melek (bir başka rivayete göre ise yetmiş bin melek) toza bulanmış ve mahzun bir halde kıyamete kadar Hz. Hüseyin’e (a.s) ağlayacaklar.”

13- İbn-i Ebi Ziyad şöyle rivayet etmiştir:

“Bir gün Resul-i Ekrem (s.a.a), zevcesi Ayşe’nin evinden çıkıp, kızı Hz. Fatıma’nın (a.s) evinin önünden geçerken oğlu İmam Hüseyin’in ağladığını duydu. Cenab-ı Fatıma’ya (a.s) “Bilmez misin ki Hüseyin’in ağlayışı beni incitir.” diye buyurdu.”

14- İbn-i Abbas, Allah Teâla’nın Resulullah’a (s.a.a) şöyle vahyettiğini naklediyor:

“Yahya ibn-i Zekeriyya’nın kanı için yetmiş bin kişi öldürdüm; Hüseyin’in katli içinse bunun iki misli kişi öldüreceğim.”

Sırasına Göre Hadislerin Kaynağı:

1- Sünen-i Tirmizi, c.5, s.324.  ve Kenzül Ummal No: 037684

2- Bihar’ul-Envar, c.43, s.262

3- A.K. c.43, s.298.

4- A.K. s.52 ve 53.

5- Menakıb-i İbn-i Şehraşub, c.4, s.73.

6- Emali-yi Saduk, s.101.

7- Müstedrek’ul- Vesail, c.10,s.318.

8- Bihar’ul Envar c.43 s.264

9- Bihar’ul Envar c.43 s.263

10- Kenzül Ummal No: 037693, 37682

11- Dürr-ül Mensur, c.5, s.492 ve c.7, s.413

12- Zehair-ul Ukba, s.151, Maktel-ül İmam-is Sibt-iş Şehid, c.2, s.169, Menakıb-i İbn-i Meğazilî Vasitî

13- Zehair-ul Ukba, s.143, Mecmau-z Zevaid, c.9, s.201, Yenabiu’l Mevedde, c.2, s.214

14- Müstedrek-üs Sahihayn, c.3, s.178, Tehzib-ut Tehzib, c.2, s.353, Dürr-ül Mensur, c.5, s.492

kerbela.net siteden alıntı.