Derya Köse Kişisel Blog
Ekim 7th, 2006 at 3:38 pm
Posted by deryakose in Cinler Alemi

CİN VE ÖZELLİKLERİ

1. Ateşten yaratılmışlardır.  2.  Duyu organlarıyla algılanamayan ruhâni varlıklardır. 3.  Çeşitli şekillere girebilirler 4.  Cinlerde insanlar gibi  ilahi emirlere itaat etmekle mükelleftirler. 5.  Hz. Peygamberin peygamberliği cinleri de kapsamaktadır. Bunun için Rasülüllah (s.a.v.) İslamı cinlere de anlatmıştır. 6.  Cinlerin bazıları müslüman olsa da ekserisi kafirdir. Mü’min olanları cennete, kafir olanları da cehenneme girecektir. 7.  Cinler gaybi bilmezler. Ancak uzun süre yaşadıkları için    insanların   bilemedikleri bazı bilgileri bilme imkanları vardır. Bu durum onların insanlardan daha üstün olduklarını ifade etmez. 8.  Hadislere göre Cinler tıpkı insanlar gibi yerler içerler, evlenirler ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar büyür ve ölürler. Cinlerin ömrü insanlara göre çok uzundur. 9.  Cahiliye döneminde Sabiiler, Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah derecesine çıkarmış ve dev, peri, şeytan adlarıyla anılan bu varlıklara tapınmışlardır. 10. Bunlarla sihir ve tılsım yapmışlardır.  11. Cinler bazı durumlarda insanlara zarar verseler de (bazan çok basit varlıklar da insana zarar verebilmektedir)  müslüman kimsenin bunlardan korkmaması ve bunların şerlerinden Allah’a sığınması gerekir. İnsanın bunlardan çok üstün olduğuna gönülden inanması lazımdır.  12Bunların tuzağına düşmemek veya düşen kimsenin  kurtulması için  Hz. Peygamber Ayet’el- Kürsi ve Nas-Felak surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir.  

 ŞEYTAN VE ÖZELLİKLERİ  1.   Cinler gibi bunlar da ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır.  2.  Kur’an-ı Kerim’de şeytandan iblis diye bahsedilir. 3.  Bunlar gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan kibirli ve âsi bir varlıktır. 4.  Hz. Adem’e secde etmeyip isyanı nedeniyle Allah’ın rahmetinden kovulmuştur.  5.  Araf suresinde ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk onun cezasını ertelemiş ve kıyamete kadar insanları saptırmak için ona imkan tanımıştır. 6.  Şeytan ilk iş olarak Hz. Adem ile eşi Hz. Havva’yı yanıltarak cennetten çıkarılmalarına sebeb olmuştur. 7.  Allah yolundan ayrılan, sapıklık ve azgınlık yapan insanlar şeytanın esiri olmaya ve şeytanın kendilerini çepeçevre sarmalarına vesile olurlar.  8.   Kur’an-ı Kerim’ de Allah’a hakkıyla inanan  ve O’na  ibadet eden kimseye şeytanın hiç etkisi olmayacağı bildirilmektedir. 

 ŞEYTAN NİÇİN YARATILMIŞTIR ? 1.  Allah’ın varlıklarından  birinin diğerinden ayırt edilebilmesi için  2.  Allah’ın kahhar, müntekım, adl gibi isimlerinin tecelli edeceği bir varlığın bulunması için 3.   Eğer şeytan yaratılmamış olsaydı Allah’ın afv, mağfiret, rahmet gibi sıfat ve isimlerinin tecelli etmesi mümkün olmazdı. 4.   Şeytan yaratılmamaşı olsaydı Allah’a kulluk ve itaattan söz etmek mümkün olmazdı.  Her fiil zıddıyla bilinir. Şer ve çirkinliğin müsebbibi olan şeytan olmasaydı ibadet, hayır, taat gibi  güzelliklerin kıymeti bilinmezdi.  


Ekim 7th, 2006 at 3:28 pm
Posted by deryakose in Cinler Alemi

CİNlerin kendilerini açıklamadan insanlarla ilişki kurmaları ve onları  kendilerine bağlamaları iki şekilde olmaktadır: 

  

a)    İslam Dini’ni istismar ederek… 

  

b) Hümanist (insancıl) gayelere insanları yönlendirir bir yapıda görünerek… 

  

Bunlardan birincisi ile ikincisi arasındaki en açık görünen fark ise, birincisinin REENKARNASYON YANİ TENÂSUHU (YANİ BİRKAÇ DEFA ÇEŞİTLİ YAPILARDA DÜNYAYA GELME) kabul etmemesi, ikincisinin ise kabul etmesidir… 

  

Reenkarnasyon yani tenâsuh konusunu daha ileride detaylı bir şekilde göreceğimizden burada üzerinde durmayarak esas “aldatma metodları üzerinde” duruyorum… 

  

Önce İslâmî gayeyi istismar ederek insanları aldatma   ve kendilerine bağlama şekillerini görelim: 

  

Bu tip olaylarda CİN-insan ilişkileri gene iki şekilde görülmektedir: 

  

1-Kendi varlıklarını hiç bildirmeden; 

  

2-Varlıklarını başka bir yapı ve isim altında bildirerek. 

  

Şimdi önce kendi varlıklarını hiç bildirmeden ve farkettirmeden insanları kendilerine bağlama, kendi; kayıtları altına alma metodları üzerinde duralım: 

  

Bu şıkka giren kişilerin en büyük özellikleri kendilerinin bir CİNle bağlantıda olduklarını kesinlikle bilmemeleri, farketmemeleri; oluşan hallerin, kendi üstün özelliklerindan ileri geldiğini sanmaları; bu yüzden de herkese tepeden bakar bir şekilde yaşayıp, yerine göre de sun`i tevazu gösterilerine kalkmalarıdır… 

  

Nitekim Muhyiddin-i A`rabi Hazretleri bir eserinde, bu tip kişilerin en büyük özelliklerinin hiç bir eserleri, ilimleri olmadığı halde kimseyi beğenmeme, kendilerinin en üstün olduğu fikrini etrafa yayma olduğunu yazmaktadır… 

  

Ayrıca gene bu çeşit CİNle bağlantısı olan kişilerin ikinci  en büyük özellikleri de CİNleri kabul etmemeleridir!… 

  

“CİN diye bir şey yoktur, CİNler mikroplardır” şeklinde veya buna benzer tanımlamalar ile CİNlerin varlığını inkâr anlamı taşıyan açıklamalara saparlar…